Regulamin Portalu Informacyjnego  Lasy Niepaństwowe Kwidzyn.


1. Postanowienia wstępne.
2. Definicje.
3. Ogólne warunki korzystania z Portalu.
4. Ogłoszenia.
5. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń.
6. Zasady odpowiedzialności.
7. Zgłoszenie prac z zakresu gospodarki leśnej.
8. Działalność informacyjna.
9. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia wstępne.
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Nadleśnictwo Kwidzyn na rzecz Właścicieli lasów usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Portalu www.lnkwidzyn.pl.
2. Portal pełni również rolę informacyjną dla przyszłych właścicieli lasu jak również dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha. (Ust. 8 Regulaminu).
3. Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu www.lnkwidzyn.pl jest: skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje
1. Regulamin Portalu – dokument określający sposób funkcjonowania Portalu Informacyjnego Lasy Niepaństwowe Kwidzyn.
2. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy www.lnkwidzyn.pl pod nazwą Portal Informacyjny Lasy Niepaństwowe Kwidzyn, prowadzony przez Operatora Portalu w języku polskim.
3. Administrator Portalu – pracownik merytorycznie odpowiedzialny za informatykę w Nadleśnictwie Kwidzyn.
4. Operator – Nadleśnictwo Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie 82-500, ul. Braterstwa Narodów 67.
5. Właściciel lasu/Użytkownik - właściciel lasu położonego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kwidzyn.
6. Leśniczy - właściwie terytorialnie leśniczy, podleśniczy, na którego terenie położony jest las użytkownika.
7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Właścicielem lasu, a Nadleśniczym na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o lasach.
8. Oświadczenie – oświadczenie o posiadanym prawie do pozyskania drewna i zgodzie współwłaścicieli na wykonanie prac.
9. Zgłoszenie – załącznik określający planowane zadania do realizacji w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa, dla lasów nie posiadających aktualnego uproszczonego planu urządzania lasu, (zgłoszenie sporządza Właściciel lasu, weryfikuje właściwy terytorialnie Leśniczy).
10. Ogłoszenie – oferta dot. sprzedaży usługi, drewna lub produktów drewnopochodnych.

3. Ogólne warunki korzystania z Portalu
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który ustala treść ogłoszenia zgodnie ze schematem Portalu. Treść Ogłoszenia musi być zgoda ze stanem faktycznym.
2. Ogłoszenie może zamieścić Użytkownik, który posiada aktualną decyzję starosty na wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej lub posiada aktualny uproszczony plan urządzania lasu.
3. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
5. Ta sama usługa lub towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
6. Zamieszczenie Ogłoszenia jest bezpłatne.
7. Ilość zamieszczanych Ogłoszeń jest nieograniczona.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich.

4. Utworzenie konta
1. Zamiar zamieszczenia Ogłoszenia wymaga: akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia konta.
2. Utworzenie konta wymaga zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie – w formie pisemnej. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
3. Leśniczy przygotowuje Umowę w imieniu Nadleśniczego z Użytkownikiem, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o lasach,
(Umowa sporządzona jest w 2 egzemplarzach i podpisana przez Użytkownika).
Leśniczy Umowę przekazuje do Nadleśnictwa.
4. Po podpisaniu przez Nadleśniczego, jeden egzemplarz Umowy przekazuje się do Użytkownika.
5. W przypadku utworzenia konta, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora informująca o pozytywnej weryfikacji i o aktywnym koncie.
Weryfikacja konta polega na sprawdzeniu czy Użytkownik zakładający konto jest faktycznie Właścicielem Lasu i spełnia warunki o których mowa w ust. 3 pkt 2. Czas weryfikacji konta to 7 dni.
6. Utworzenia konta mogą dokonać jedynie osoby fizyczne.
7. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w Portalu.
8. Niedopuszczalne jest używanie tymczasowych adresów e-mail do utworzenia konta.
9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach konta w Portalu na charakter bezterminowy (z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej) , jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem, poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl .
10. Usunięcie konta wiąże się z jednoczesnym usunięciem aktywnego Ogłoszenia Użytkownika.
11. W przypadku gdy konto nie będzie używane przez okres 3 lat nastąpi jego automatyczne usunięcie.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszeń
1. Zamieszczane Ogłoszenia w Portalu mogą dotyczyć następujących dziedzin:
- pozyskanie drewna,
- zrywka drewna,
- sprzedaż drewna,
- pozyskanie zrębek,
- sprzedaż zrębek,
- pielęgnowanie upraw,
- pielęgnowanie młodników,
- zabezpieczenie upraw,
- zabezpieczenie młodników,
- grodzenie upraw, młodników,
- rozgradzanie upraw, młodników,
- odnowienia i poprawki.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu wymaga:
a. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Portalu,
b. aktywacja Ogłoszenia wymaga weryfikacji przez Leśniczego, weryfikacja, o której mowa dotyczy sprawdzenia czy Ogłoszenie jest zgodne ze stanem faktycznym na gruncie, decyzją lub uproszczonym planem urządzania lasu, weryfikacja ta nastąpi w ciągu 14 dni,
c. zweryfikowane Ogłoszenie podlega aktywacji przez Operatora lub Leśniczego.
3. Emisja Ogłoszenia w Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywowaniu i trwa do czasu wskazanego przez Użytkownika w formularzu o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 p-pkt. a.
4. Ogłoszenie zamieszczane jest jedynie w języku polskim.
5. Do Ogłoszenia dołączone są dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz modułu umożliwiającego wysłanie wiadomości do Użytkownika poprzez Portal.
6. Leśniczy może pomóc Użytkownikowi w przygotowaniu Ogłoszenia. Ogłoszenie takie musi zostać wydrukowane i podpisane przez Użytkownika.
7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie może modyfikować treści Ogłoszenia.
8. Użytkownik może samodzielnie usunąć Ogłoszenie. Usunięcie Ogłoszenia dostępne jest w Portalu w zakładce „Ogłoszenia”. Użytkownik, w przypadku chęci przedłużenia emisji Ogłoszenia, informuje o tym fakcie Leśniczego lub Operatora drogą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do poinformowania Operatora o fakcie zawarcia umowy z podmiotem realizującym przedmiot Ogłoszenia - drogą elektroniczną lub telefoniczną. Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte.

6. Zasady odpowiedzialności
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem realizującym przedmiot Ogłoszenia.
3. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
4. Operator ma prawo do usunięcia konta, jeżeli Użytkownik narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
5. Operator nie odpowiada za:
a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
b. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
c. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
6. Administrator Portalu odpowiada za:
- utrzymywanie i konserwację Portalu,
- bieżącą aktualizację listy kontaktów mailowych do leśniczych i podleśniczych,
- prowadzenie niezbędnych prac zmierzających do prawidłowej pracy Portalu.

7. Zgłoszenie prac z zakresu gospodarki leśnej
1. Użytkownik, który posiada las rozdrobniony o powierzchni do 10 ha, chcąc uzyskać decyzję starosty na prace z zakresu gospodarki leśnej musi wypełnić Zgłoszenie oraz Oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej.
2. Druk Zgłoszenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Portalu.
3. Użytkownik celem wypełnienia i przekazania Zgłoszenia w formie elektronicznej do właściwego terytorialnie leśnictwa oraz biura nadleśnictwa, musi posiadać aktywne konto w Portalu (zasady utworzenia konta zgodnie z ust. 4).
4. Celem wygenerowania Zgłoszenia, wystarczy po zalogowaniu na konto w zakładce „Zgłoszenia” wypełnić formularz.
5. Leśniczy po otrzymaniu wiadomości e-mail z załączonym Zgłoszeniem, dokonuje sprawdzenia stanu faktycznego w terenie.
Podpisane przez Właściciela lasu oraz Leśniczego Zgłoszenie, Leśniczy przekazuje do Nadleśnictwa celem przygotowania wniosku do starosty o wydanie decyzji na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej.

8. Działalność informacyjna
1. Zakładka „Zalesienia PROW”, informuje jak zostać przyszłym właścicielem lasu, korzystając z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Zakładka „Mapa lasów” została utworzona w celu ułatwienia Właścicielom lasu dotarcie do strony Bank Danych o Lasach.
Poprzez zakładkę Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na interaktywną mapę lasów Bank Danych o Lasach, która zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat dokumentacji urządzeniowej, opisu taksacyjnego i wskazań gospodarczych.
3. Zakładka „Aktualności” dostarcza informacje związane z funkcjonowaniem lasów niepaństwowych.

9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w Portalu www.lnkwidzyn.pl, a także może być przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Portalu.

Zabiegi gospodarcze

LASY PRYWATNE – czyli kiedy i jak wykonywać zabiegi gospodarcze w swoim lesie ?